وب سایت خبری یوردوم قره بـاغ
تاریخ : 6 اردیبهشت 94
نویسنده : فرهاد مومن قره بـاغ

منصور جباری قره بـاغ        فرزند اسداله

محل تولد: ارومیه

تاریخ تولد: 1338

ایمیل: mansorjabari@gmail.com

Jabbari@atu.ac.ir

گروه آموزشی : حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: دانشیار پایه 18"سوابق تحصیلی"

1- کارشناسی، دانشکده علوم قضایی، تهران سالهای66-63

2- کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل هوا و فضا، دانشگاه مکگیل، دانشکده حقوق هوا وفضا، کانادا سالهای 71-70

3- دکتری در رشته حقوق بین الملل (حقوق محیط زیست)، دانشگاه لاوال، کانادا سالهای 76- 72

"زمینه های تخصص"

1- حقوق بین المللس

2- حقوق هوا  و فضا

3- حقوق حمل و نقل هوایی

4- حقوق حمل و نقل زمینی

"تجربیات"

1- دبیر علوم اجتماعی و زبان انگلیسی، آموزش و پرورش تهران سالهای 63- 59

2- کار آموزی قضایی، دادگستری جمهوری اسلامی، تهران سالهای 66- 64

3- دادیار دادسرای عمومی فومن، دادگستری گیلان سالهای 69- 66

4- کار در واحد کامپیوتر دانشگاه لاوال سالهای 76- 72

5- معاون گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 77

6- معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 78

7- معاون اداری، مالی و دانشجویی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی سال 81

8- عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی سال 78 تاکنون

9- وکیل پایه یک دادگستری سال80 تاکنون

"فعالیت های پژوهشی"

1- تالیف کتاب حقوق بین الملل هوایی، انتشارات فروزش، 1380 (چاپ دوم 1390).

2- تالیف کتاب مسئولیت مدنی پلیس، با همکاری ابراهیم شعاریان، انتشارات فروزش، 1389.

3- تالیف کتاب حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی، انتشارات میزان 1390.

"مقالات ارئه شده"

1-“Type of State Responsibility for Environmental Matters”, vol. 33, no. 1, 1999,                   Revue juridique Themis, Faculte de droit, Universite de Montreal, pp. 59-123.

2- “Protection against Environmental Destruction by the Traditional and Modern Law of War: Can Protection of the Environment Be Considered Customary International Law”, Summer 1999, vol. XI no. 2 The Iranian Journal of International Affairs, pp. 161-216.

3- “Legal Perspectives for the Protection of the Environment Against Using Conventional Weapons and Weapons of Mass Destruction”, Fall 1998, vol. X, no. 2, The Iranian Journal of International Affairs, pp. 280-324.

4- Self-defense in International Law: Legal Aspects of IR655 Tragedy”, vol. VII, no. 1, the Iranian Journal of International Affairs, pp. 119-156.

5- International Law Concerning the Prohibition Against Using the Environment as an Instrument of War”, Spring 2000, Environment and Security (Published in Canada, Laval University) pp. 141-167.

6- The Application of the “Aut Dedere Aut Judicare” Rule to Refugee Hijackers; What Conflict with Human Rights Principles? Collected Papers of the   International Conference on International Human Rights Law, Allameh Tabatabai University, faculty of Law and Political Science, Tehran, May 2002, pp. 36-55.

7- مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی بین المللی، مجله حقوقی، دانشگاه تهران، تابستان 1379، صص 47- 5.

8- پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره از دیدگاه حقوق بین الملل، پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال 79 – شماره های 2 و 3 صص 95-65.

9- حمله نظامی به هواپییمای ایرباس ایران و 007 کره از دیدگاه حقوق بین الملل، مقالات حقوقی، مجموعه نخست، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل، انتشارات فروزش، زمستان 1379، صص 213-179.

10- نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان، پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 4، تابستان 1380، صص 185-153.

11- عدم كنترل بلیت هواپیما و آثار حقوقی آن‏, نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل سال اول شماره 1 زمستان 83 صص 35-24.

12- مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شماره 15و 16 سال هفتم 1384، صص 45-19.

13- قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 و هرکولس سی – 130، مجله پژوهشهای حقوقی (علمی -  ترویجی) شماره 9، نیمسال اول  1385 صص 97-63.

14- شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بهار و تابستان 1385، صص 47-19.

15- افزایش یا كاهش قراردادی مسؤولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، با همکاری دکتر ابراهیم عزیزی، نامه مفید، شماره 58، اسفند 1385 صص 149-129.

16- دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مطروحه در حمل و نقل هوایی، با همکاری دکتر ابراهیم عزیزی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،  1387 صص 33-7.

17- جبران خسارات روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 48، پاییز و زمستان1387 صص 233-185.

18- Comparative Study of Assignment of contractual position in Iranian and Islamic Law, International Seminar on Muamalat, Islamic Economic and Finance 2009, Department of Syariah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan, National University of Malaysia, pp. 753-768.

19- مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی و بررسی سیر تحول آن، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، بهار و تابستان 88.

20- مفهوم حادثه در حقوق حمل ونقل هوایی، مجله مدرس دانشگاه تربیت مدرس، شماره 67، تابستان 1389، صص 79-108.

21- مقایسه نحوه صدور اسناد در حمل و نقل بین المللی هوایی در کنوانسون های ورشو و مونترال و بررسی حقوق و تكالیف طرفین قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی،شماره 51، بهار و تابستان 1389 صص 165-215.

22- مسئولیت مدنی پلیس در نقض وظیفه مراقبت، با همکاری ابراهیم شعاریان، فصلنامه دانش انتظامی،سال یازدهم شماره سوم، پاییز 1388 صص 238-270.

23- Legal Aspects for Iran to Ratify the Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, The International Journal of Humanities, vol.18 (2) (2011), pp. 1-18.

24- نقش تقصیر یا عمد در مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال 12، شماره 30 پاییز 1389 صص 21-46.

25- ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان، با همکاری آقای جلیل حاضر وظیفه قره باغ، فصلنامه راهبرد، سال بیستم شماره 58 بهار 1390 صص 241-217.

26- مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده بر اشخاص، با همکاری خانم آمنه شوشتری، نشریه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز.

27- تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل، با همکاری آقای حسین تاج آبادی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

28- بررسی تطبیقی موارد معافیت های غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران، با همکاری آقای مجید حسن نژاد، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

29- مدار ثابت زمین، فرصت ها و چالش های پیش رو در به کار گیری منابع طیف مدار، با همکاری آقای حسین تاج آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی

30- بررسی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق حمل و نقل هوایی، نامه مفید- حقوق تطبیقی،  جلد 8 شماره 1 صص 141-127.

31- مسئولیت متصدیان حمل نقل هوایی برای عدم اجرا یا   عدم اجرای به موقع قرارداد حمل و نقل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،

32- استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی،

"طرح های پژوهشی"

 1- نقش ایکائو در تضمین امنیت هواپیمایی کشوری بین المللی، طرح تحقیق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.

2- مسئولیت مدنی پلیس در قبال اعمال و اختیارات و انجام وظایف قانونی، طرح پژوهشی با همکاری دکتر ابراهیم شعاریان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1382.

3- حقوق و مقررات مربوط به هواپیما در حقوق بین الملل وکشورهای ایران، انگلستان و کانادا، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، تابستان 1383.

4- برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق هوا و فضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خرداد 1386.

5- تحول مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی از کنوانسیون ورشو تا کنوانسیون مونترال و بررسی لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مونترال 1999، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.

6- بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای تاخیر و خسارات تنبیهی در ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، 1389.

7- استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ماه 1390.

"نظارت بر طرح های پژوهشی"

1- بررسی حقوقی امنیت هوانوردی در پرتو تحولات حوادث 11 سپتامبر، مجریان طرح: فریبا رضی پور، شهرام زرنشان، علی اکبر گلرو، پایان طرح  شهریور 1387.

2- بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل، مجریان طرح: فریبا رضی پور، شهرام زرنشان، علی اکبر گلرو، پایان طرح شهریور 1387.

3- بررسی ابعاد حقوقی بکارگیری سامانه های ناوبری فضائی ماهواره ای جهانی، مجریان طرح: سید علی خزائی، علی اکبر گلرو، پایان طرح تیر 1387.

4- بررسی و تحلیل اسناد بین المللی حقوق فضایی، عملکرد سازمان های فضایی و ارائه راهکارهای مناسب، مجریان طرح: فریبا رضی ‌پور، علی اكبر گلرو پایان طرح اسفند 1387..

5- بررسی حقوقی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های فضایی ایران، مجریان طرح: سید‌هادی محمودی، فریبا رضی ‌پور، علی اكبر گلرو پایان طرح مرداد ماه 1388.

6- حقوق مسافران هواپیما، مجریان طرح: سید‌علی خزائی، علی ‌اكبر گلرو، پایان طرح آبان 1386.

7- سازمان‌های بین‌المللی فضایی (گزارش دوم پروژه بررسی و تحلیل اسناد بین‌المللی حقوق فضایی، عملكرد سازمان‌های بین‌المللی فضایی و ارائه راهكارهای مناسب برای جمهوری اسلامی ایران)، مجریان طرح: فریبا رضی ‌پور، علی ‌اكبر گلرو، پایان طرح مرداد 1388.

"مقالات ارائه شده در سمینارها"

1- سمینار بین المللی حقوق هوا و فضا در اردیبهشت ماه 1388 و ارائه مقاله با عنوان:

Legal Aspects and advantages for Iran to Ratify the 1999 Montreal Convention with emphasis on Islamic law

2- سمینار بین المللی اقتصاد اسلامی در دانشگاه ملی مالزی در سال 2009 و ارائه مقاله با عنوان:

Comparative Study of Assignment of contractual position in Iranian and Islamic Law

3- کنفرانس بین المللی انستیتو آموزش و تحقیق آتن با عنوان:

The 1999 Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air: An Analysis of its Scope of Application and Benefits
موضوعات مرتبط: معرفی شخصیت ها ,
برچسب‌ها: روستای قره باغ , ارومیه , آذربایجانغربی ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
23 اردیبهشت 94 10:28 بعد از ظهر
با سلام، از اینکه شخصیت های علمی و تلاشگر روستایمان را معرفی میکنید ممنونم. ضمنا آقای دکتر منصور جباری خیلی وقت هست که استاد تمام شده اند.
13 اردیبهشت 94 10:08 بعد از ظهر
خوب بود!
ولی کجای این نوشته به بیوگرافی شبیه بود!
این نوشته بیشتر شبیه رزومه علمی بود.
فرهنگ 12 اردیبهشت 94 10:15 بعد از ظهر
بسیار جالب بود با تشکر ازآقای مومن

باعث افتخار و غرور ماست انشااله در هر کجا باشند موفق و سربلند باشند.و خدا روح پدر ایشان مرحوم حاج اسداله را نیز شاد فرماید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین مطالب
   
3:43 PM 8/18/2012